Sede electrónica Concello de Fene

21:38:40 Xoves 18 de abril 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude do servizo de axuda a domicilio

O procedemento "servizo de axuda a domicilio" pretende xestionar a demanda dun conxunto de atencións, dende unha perspectiva integral e nomalizadora, de toda a poboación do municipio, na casa, naquelas situacións en que a autonomía persoal se vexa limitada, ou naqueles casos de desintegración familiar. En xeral, persegue xestionar o servizo de axuda a domicilio proporcionado polo Concello.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

¡Aviso Importante! Lembre ANEXAR os documentos requeridos neste Apartado.

O acceso ao servizo de axuda no fogar producirase de acordo coas seguintes modalidades:

1. Acceso directo: O acceso será prioritario e directo para aquelas persoas empadroadas e con residencia efectiva no Concello de Fene ás cales, tendo recoñecida a situación de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolución de programa individual de atención e consonte a aplicación do programa de asignación de recursos establecido no título II do Decreto 15/2010.
Para estes efectos, o Concello de Fene procederá a dar de alta ás persoas en agarda de acordo coa orde de prelación establecida no programa de asignación de recursos.
Para proceder ás altas no servizo de axuda no fogar, o persoal técnico poderá solicitar ás persoas interesadas que acheguen orixinal ou copia compulsada da resolución de concesión do PIA no que se lle recoñeza o citado servizo, con indicación da intensidade recoñecida, así como outra documentación necesaria para a formalización da documentación de alta.
As persoas para as que o programa individual de atención, determine o servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idóneo terán, en todo caso, preferencia sobre aquelas ás que se lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro do coidador.

2. Acceso de libre concorrencia: Para as persoas que non teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catálogo de servizos de atención á dependencia, segundo o calendario de implantación que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da prescrición técnica do profesional de referencia resolverase en réxime de libre concorrencia, segundo o seguinte procedemento:
A) presentación da solicitude no Concello de Fene, acompañada da seguinte documentación:

 • Fotocopia compulsada do DNI de todas as persoas que conviven.
 • No caso de existencia de menores, fotocopia compulsada do Libro de Familia ou Certificación Literal de Nacemento.
 • Copia da sentencia de separación, e/ou Acordo Regulador, no seu caso.
 • Informe médico (segundo modelo).
 • Fotocopia compulsada do certificado oficial de discapacidade vixente, e/ou notificación da valoración de dependencia positiva ou negativa, no seu caso.
 • Xustificantes económicos da persoa beneficiaria e de todos os membros da unidade de convivencia, a saber: fotocopia da/s última/s declaración/s da renda das persoas físicas, nóminas e/ou contratos de traballo, recibo/s actualizado/s de pensión/s, vidas laborais, certificados do Inem e todos aqueles documentos que sexan solicitados polo persoal técnico co fin de aclarar a situación económica persoal e/ou familiar.
 • Certificación bancaria de intereses e retencións de todas as persoas que forman parte da unidade de convivencia correspondente ao ano inmediatamente anterior ao que se cursa a solicitude.
 • Certificación negativa ou positiva da Declaración de Patrimonio de todos os compoñentes da unidade de convivencia.
 • Contrato de alugueiro, no seu caso, e recibos pagados dos derradeiros 3 meses, ou recibos de amortización da vivenda, no seu caso, así como copia compulsada do recibo de contribución da vivenda.
 • Certificados municipais de Rústica, Urbana e IAE, así como certificado de IVTM de tódalas persoas que integran a unidade de convivencia.
 • Calquera outra documentación que sexa requirida polo traballador/a social para a valoración do seu expediente.

Nome: Solicitude do servizo de axuda a domicilio.

Unidade tramitadora:
Servizos Socias.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución:
Alcaldía sen prexuízo do órgano no que delegue.

Carácter silencio administrativo:
Silencio negativo.

Prazo de resolución: 6 meses.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos:
Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.