Sede electrónica Concello de Fene

23:05:31 Xoves 18 de abril 2024

Información

Secretaría

05/02/2024

Convocatoria e bases proceso selectivo para lista aspirantes a prazas de peón/a

EXP: 2024/G003/000081

Anuncio aprobación da convocatoria e bases proceso selectivo para lista aspirantes a prazas de peón/a. O prazo de presentación de solicitudes de participación será de 7 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación das presentes bases no Boletín Oficial da Provincia.

A oposición constará de dous exercicios, de carácter obrigatorio e eliminatorio cada un deles.

Primeira proba.- Consistirá na realización de un ou varios exercicios prácticos, relacionados coas tarefas propias dos postos a cubrir e relacionados co temario do Anexo II.

Segunda proba.- En aplicación do previsto no artigo 51.2 da Lei 2/2015 do emprego público de Galicia respecto da acreditación do galego, aquelas persoas que non acrediten coñecementos en lingua galega (CELGA 1 ou equivalente) terán unha proba oral de galego, que será cualificada como apto ou non apto.


Xustificantes de Publicación: