Sede electrónica Concello de Fene

20:41:15 Martes 27 de xullo 2021
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude do servizo de axuda a domicilio

O procedemento "servizo de axuda a domicilio" pretende xestionar a demanda dun conxunto de atencións, dende unha perspectiva integral e nomalizadora, de toda a poboación do municipio, na casa, naquelas situacións en que a autonomía persoal se vexa limitada, ou naqueles casos de desintegración familiar. En xeral, persegue xestionar o servizo de axuda a domicilio proporcionado polo Concello.

O servizo de axuda no fogar estará aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia para as que, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un recurso idóneo de atención. De xeito particular, o servizo atenderá persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacidades, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato, así como fogares con menores en que se observe necesidade dunha intervención de carácter socioeducativo. Tamén poderá dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacións de familias en risco de exclusión social.
En todo caso, darase prioridade no acceso ao servizo ás persoas que teñan un dereito recoñecido de atención dentro do sistema de autonomía e atención á dependencia.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

¡Aviso Importante! Lembre ANEXAR os documentos requeridos neste Apartado.

O acceso ao servizo de axuda no fogar producirase de acordo coas seguintes modalidades:

1. Acceso directo: O acceso será prioritario e directo para aquelas persoas empadroadas e con residencia efectiva no Concello de Fene ás cales, tendo recoñecida a situación de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolución de programa individual de atención e consonte a aplicación do programa de asignación de recursos establecido no título II do Decreto 15/2010.
Para estes efectos, o Concello de Fene procederá a dar de alta ás persoas en agarda de acordo coa orde de prelación establecida no programa de asignación de recursos.
Para proceder ás altas no servizo de axuda no fogar, o persoal técnico poderá solicitar ás persoas interesadas que acheguen orixinal ou copia compulsada da resolución de concesión do PIA no que se lle recoñeza o citado servizo, con indicación da intensidade recoñecida, así como outra documentación necesaria para a formalización da documentación de alta.
As persoas para as que o programa individual de atención, determine o servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idóneo terán, en todo caso, preferencia sobre aquelas ás que se lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro do coidador.

2. Acceso de libre concorrencia: Para as persoas que non teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catálogo de servizos de atención á dependencia, segundo o calendario de implantación que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da prescrición técnica do profesional de referencia resolverase en réxime de libre concorrencia, segundo o seguinte procedemento:
A) presentación da solicitude no Concello de Fene, acompañada da seguinte documentación:

 • Fotocopia compulsada do DNI de todas as persoas convivintes.
 • No caso de existencia de menores, fotocopia compulsada do Libro de Familia ou Certificación Literal de Nacemento.
 • Copia da sentencia de separación, e/ou Acordo Regulador, no seu caso.
 • Informe médico (segundo modelo).
 • Fotocopia compulsada do certificado oficial de minusvalía vixente, e/ou notificación da valoración de dependencia positiva ou negativa, no seu caso.
 • Xustificantes económicos da persoa solicitante e de todos os membros da unidade de convivencia, a saber: fotocopia da/s última/s declaración/s da renda das persoas físicas, nóminas e/ou contratos de traballo, recibo/s actualizado/s de pensión/s, vidas laborais, certificados do Inem e todos aqueles documentos que sexan solicitados polo persoal técnico co fin de aclarar a situación económica persoal e/ou familiar.
 • Certificación bancaria de intereses e retencións de todas as persoas que forman parte da unidade de convivencia correspondente ao ano inmediatamente anterior ao que se cursa a solicitude.
 • Certificación negativa ou positiva da Declaración de Patrimonio de todos os compoñentes da unidade de convivencia.
 • Contrato de alugueiro, no seu caso, e recibos pagados dos derradeiros 3 meses, ou recibos de amortización da vivenda, no seu caso, así como copia compulsada do recibo de contribución da vivenda.
 • Certificados municipais de Rústica, Urbana e IAE, así como certificado de IVTM de tódalas persoas que integran a unidade de convivencia.
 • Calquera outra documentación que sexa requirida polo traballador/a social para a valoración do seu expediente.

Nome: Solicitude do servizo de axuda a domicilio.

Unidade tramitadora:
Servizos Socias.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución:
Alcaldía sen prexuízo do órgano no que delegue.

Carácter silencio administrativo:
Silencio negativo.

Prazo de execución:  Segundo normativa.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos:
Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.