Sede electrónica Concello de Fene

06:32:26 Luns 14 de outubro 2019
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de alta e modificacións padronais

O procedemento "solicitude de alta e modificacións padronais" regula a inscrición dunha persoa no padrón municipal de habitantes, así como as sucesivas modificacións dos seus datos.

Calquera persoa física que desexe realizar unha alta ou modificación de datos no rexistro de habitantes do municipio.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito/s impreso normalizado/s para presentar.

¡Aviso Importante! Lembre ANEXAR os documentos requeridos neste Apartado.

 • Solicitude de alta e modificacións padronais. Folla de Instrucións.
 • No caso de persoas da Unión Europea, Suíza, Noruega, Islandia ou Liechtenstein:
 1. Fotocopia da tarxeta de residencia, pasaporte ou documento de identidade do país de orixe. Estes documentos só serán válidos se consta a sinatura. Se son menores de idade e no pasaporte non constan os datos dos pais será necesaria a fotocopia do Libro de Familia ou da Inscrición de nacemento.
 • No caso de persoas orixinarias do resto de países:
 1. Fotocopia da tarxeta de residencia ou pasaporte. Estes documentos só serán válidos se consta a sinatura. Se son menores de idade e no pasaporte non constan os datos do apis, deberá achegar fotocopia do libro de familia ou da inscrición de nacemento.
 • Documentación relativa ao domicilio onde se quere facer a inscrición ao Padrón segundo sexa o caso:
 1. Autorización dunha persoa maior de idade que xa está inscrita na dirección onde se pide a inscrición, acompañada dunha fotocopia do seu documento de identidade onde conste a súa sinatura.
 2. Fotocopia da escritura de propiedade da vivenda onde a persoa que pide a inscrición ten que constar como propietaria.
 3. No caso de haber usufructo fará falta, ademais, a autorización do titular do dereito e fotocopia do seu documento de identificación.
 4. Fotocopia do contrato privado de compravenda, onde a persoa que pide a inscrición ten que constar como propietaria actual.
 5. Fotocopia do último recibo pago dunha compañía de servizos (auga, luz, gas, teléfono fixo), onde consten todos os datos do titular e do domicilio de subministración, que ten que coincidir co de empadroamento.
 6. Fotocopia do contrato de aluguer vixente. Se o contrato é prorrogado fará falta achegar o recibo do último mes pago. Autorización do dono para ou empadroamento.
 7. Fotocopia da escritura de aceptación de herdanza, no caso de vivendas herdadas.
 8. Fotocopia do último recibo da hipoteca da vivenda onde conste a dirección e o nome da persoa que pide a inscrición.
 9. Fotocopia da sentenza onde se concede o uso e goce da vivenda a un dos cónxuxes, acompañada dun dos documentos mencionados antes, no caso de sepración ou divorcio.
 • Documentación relativa ao cambio de domicilio de menores, segundo sexa o caso:
 1. Fotocopia do Libro de familia.
 2. Fotocopia da sentenza de separación ou divorcio onde conste a anotación da garda e custodia.
 3. Fotocopia da documentación xudicial de tutela de menores.
 4. Orixinal da declaración conxunta dos pais do menor, asinada, conforme están de acordo na súa inscrición e fotocopia dos documentos de identidade onde consten as súas firmas.
 5. Xustificante da propiedade/arrendamento do inmoble. Copia da escritura de propiedade / contrato de arrendamento do inmoble no que se solicita o empadroamento.
 6. Documentación acreditativa do parentesco. No caso de menores de idade, aportar copia do libro de familia para xustificar a relación de parentesco.
 7. Recibo do I.B.I. Copia do último recibo pagado do Impuesto sobre Bens Inmobles.
 8. Autorización do empadroamento. No caso de querer formalizar o empadroamento na vivenda allea, o propietario da mesma, o ben o arrendatario, debe autorizar dito empadroamento.

Nome: Solicitude de alta e modificacións padronais.

Unidade tramitadora:
Estatística.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física.

Órgano de resolución:
Alcaldía sen prexuízo de órgano no cal delegue.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de ejecución:
3 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.